Introductie

Stichting Beatwise is begin 2019 opgericht om gevolg te geven aan de behoefte onder een groep nijmegenaren die zich bezighouden met urban en dance muziek om een vaste, eigen plek te hebben om samen te komen en samen bezig te zijn met muziek. Als thuisbasis is in eerste instantie gekozen voor de studio’s van Beatheaven Music Factory maar vanwege de beperkte ruimte aldaar is stichting Slak benaderd om samen te bekijken of de kelders van het voormalige belastingkantoor aan de Stieltjesstraat in Nijmegen een nieuwe thuisbasis zouden kunnen worden. De plannen daarvoor zijn nu uitgewerkt en de bedoeling is om in de eerste helft van 2020 daar een aantal studio’s, oefenruimtes en gezamenlijke werkplekken in gebruik te nemen.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Beatwise bestaat uit Tim van Stein Callenfels, Nikola Krstovic en Joost Aalbers. Als initiatiefnemers en kartrekkers stellen zij alles in het werk om een ‘clubhuis’ te bouwen voor iedereen zich bezighoud met urban en/of dance muziek.

Kernwaarden en duurzaamheid

Speerpunten in onze aanpak zijn laagdrempeligheid en inclusiviteit. Daarbij hechten we veel waarde aan duurzaamheid en bij het uitwerken van onze plannen proberen we daar zoveel mogelijk van de 17 duurzame ontwikkeldoestellingen van de Verenigde Naties in mee te nemen. De volgende doelstellingen hebben onze bijzondere aandacht.

Doelsteilling 3: Goede gezondheid en welzijn

Het is wetenschappelijk bewezen dat het bezig zijn met muziek in positieve zin bijdraagt aan de gezondheid van mensen en aan het welzijn van een samenleving in het algemeen. Wij besteden daarbij in het bijzonder aandacht aan het welzijn van mensen met een beperking en mensen met een problematische achtergrond zoals een verslaving, aanraking met justitie, etc.

Doelstelling 4: Kwaliteitsonderwijs

Jongeren die moeilijk te enthousiasmeren zijn als het gaat om onderwijs of opleiding komen bij ons via muziek in aanraking met o.a. techniek, ICT, projectmatig werken, persoonlijke discipline, sociale interactie en teamwork. Op deze manier doen zij kennis en vaardigheden op die later in hun carriere goed van pas komen.

Doelstelling 5: Gendergelijkheid

Gendergelijkheid is nog niet overal vanzelfsprekend, voor ons is het een uitgangspunt.

Doelstelling 8: Waardig werk en economische groei

Wij zijn van mening dat cultuur, creativiteit en muziek nog niet voldoende op waarde worden geschat als het gaat om de (potentiële) bijdrage aan economische ontwikkelingen en welvaart. Hierin proberen wij verandering te brengen door aan de ene kant te zorgen dat er werkplekken ontstaan voor mensen die een baan zoeken die aansluit op kun creatieve opleiding en anderzijds willen we bedrijven en (semi)overheid overtuigen van de positieve bijdrage die de creatieve sector voor hen kan leveren op diverse vlakken.

Doelstelling 10: Ongelijkheid verminderen

Bij ons is iedereen welkom en gelijk ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status. Muziek verbindt, dat is wat wij willen uitdragen.

Doelstelling 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Een deel van onze doelgroep heeft om uiteenlopende redenen tot op heden nog geen aansluiting kunnen vinden bij bestaande (culturele) organisaties. Deze jongeren hangen in hun vrije tijd rond op straat of bezoeken shisha lounges met alle gevolgen van dien. Wij willen deze jongeren een plek geven om zichzelf te kunnen ontplooien, om de verveling weg te nemen en daarmee een veiligere en inclusievere stad en samenleving te creeëren.

Doelstelling 12: Verantwoorde consumptie en productie

Bij het inrichten en dagelijkse gebruik van ons pand gebruiken we zoveel mogelijk duurzame materialen ofwel materialen die gebruikt of gerecycled zijn. Bij de aanschaf van nieuwe materialen wordt hergebruik en recyclen al zoveel mogelijk ingecalculeerd.

Doelstelling 13: Klimaatactie

We gaan bewust om met energiegebruik. Waar mogelijk maken we gebruik van energiezuinige producten en apparaten. Apparatuur die niet wordt gebruikt staat uit. Dit zullen we actief uitdragen naar onze gebruikers.

Doelstelling 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

Samenwerking, openheid en transparantie maken deel uit van onze kernwaarden. Onze organisatie dient de samenleving en niet andersom. Wij werken graag samen met andere organisaties op vlakken waar dat onze doelgroepen ten goede komt.